Algemene voorwaarden Marie-Lotte Esser-Goosen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Marie-Lotte Esser-Goosen aan derden zoals opdrachtgevers, overeengekomen of bekendgemaakt met een overeenkomst, offerte, opdracht en/of opdrachtbevestiging tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten.

Artikel 1 | Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Marie-Lotte Esser-Goosen en de opdrachtgever.
 2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt van de hand gewezen.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Marie-Lotte Esser-Goosen, voor de uitvoering waarvan door Marie-Lotte Esser-Goosen derden dienen te worden betrokken.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 5. De overeenkomst tussen Marie-Lotte Esser-Goosen en de opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, samenwerking en/of het coaching traject.

Artikel 2 | Definities

 1. De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Marie-Lotte Esser-Goosen een opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten en/of diensten te leveren.
 2. De opdrachtnemer: Marie-Lotte Esser-Goosen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 78767628, wonende en gevestigd aan het adres ’t Laantje 4 (1231 LL) in Loosdrecht. En ingeschreven in het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT) onder het nummer: 81992022-07-07, zie ook artikel 5. Marie-Lotte Esser-Goosen is Intuïtief Inspirator, Schrijver en Levenscounselor en richt zich op coaching en training binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin.

NB: De dienstverlening van Marie-Lotte Esser-Goosen is nimmer een vervanging van de reguliere medische zorg. De opdrachtgever dient zich hiervan bewust te zijn dat hij of zij zelf verantwoordelijk is en blijft voor zijn of haar lichamelijke en geestelijke toestand.

 1. De opdracht: de in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Marie-Lotte Esser-Goosen te bepalen werkzaamheden die Marie-Lotte Esser-Goosen verricht moeten worden, waarbij Marie-Lotte Esser-Goosen haar kennis en ervaring aanwendt voor het coachen van personen op persoonlijk en/of zakelijk vlak.
 2. De overeenkomst: alle mondelingen en schriftelijke afspraken die gemaakt worden tussen de opdrachtgever en Marie-Lotte Esser-Goosen over de aan te bieden diensten.
 3. Schriftelijk: in deze algemene voorwaarden wordt met schriftelijke correspondentie tevens correspondentie per e-mail bedoeld.

Artikel 3 | Totstandkoming overeenkomst

 1. Overeenkomsten komen eerst tot stand op het moment dat:

– Marie-Lotte Esser-Goosen per e-mail van opdrachtgever een akkoord op de aanbieding heeft ontvangen of;

– bij aanvang van de feitelijke werkzaamheden door Marie-Lotte Esser-Goosen indien deze aanvang op een eerder tijdstip plaatsvindt.

 1. Overeenkomsten en prijsopgaven gelden slechts voor de opdrachten waarvoor deze zijn overeengekomen en niet voor toekomstige opdrachten aan Marie-Lotte Esser-Goosen.
 2. Overeenkomsten kunnen na wederzijds goedvinden slechts gewijzigd worden voor zover Marie-Lotte Esser-Goosen dat uitdrukkelijk heeft aangegeven.
 3. Indien Marie-Lotte Esser-Goosen gedurende de looptijd van de overeenkomst in opdracht van de opdrachtgever andere werkzaamheden (heeft) verricht dan worden deze werkzaamheden geacht op grond van afzonderlijke overeenkomsten te zijn verricht.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. Marie-Lotte Esser-Goosen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Marie-Lotte Esser-Goosen heeft tegenover de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. De aard van de werkzaamheden laat niet altijd toe om een resultaat te garanderen en daarom kan Marie-Lotte Esser-Goosen niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft de opdrachtgever toestemming zijn of haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van Marie-Lotte Esser-Goosen voor administratiedoeleinden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan de opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Marie-Lotte Esser-Goosen worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt Marie-Lotte Esser-Goosen zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 

Artikel 5 | Reglement Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT)

 1. De opdrachtgever is op de hoogte van de door Marie-Lotte Esser-Goosen gebruikte behandelvorm(en).
 2. Marie-Lotte Esser-Goosen is verplicht de opdrachtgever door te verwijzen naar een therapeut of arts indien het coaching traject niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening.
 3. Het coaching traject kan door Marie-Lotte Esser-Goosen eenzijdig worden beëindigd als redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht dat zij het coaching traject voortzet.
 4. De opdrachtgever is op de hoogte dat Marie-Lotte Esser-Goosen een klantendossier bijhoudt. Marie-Lotte Esser-Goosen behandelt dit klantendossier overeenkomstig met de Nederlandse privacy regeling en overeenkomstig met de eisen die gesteld worden door het CAT-bestuur. De opdrachtgever kan een kopie vragen van dit klantendossier dat op opdrachtgever van betrekking is. De opdrachtgever kan vernietiging van het klantendossier dat op de opdrachtgever van toepassing is eisen en Marie-Lotte Esser-Goosen is wettelijk verplicht hier aan mee te werken, tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is.

 

Artikel 6 | Aanbiedingen en prijzen

 1. Elke aanbieding (inclusief offerte, opdracht en/of opdrachtbevestiging) van Marie-Lotte Esser-Goosen omvat een dagtekening en een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
 2. Elke aanbieding van Marie-Lotte Esser-Goosen geeft inzicht in de prijsvormingsmethode die zij voor de opdracht hanteert, de betalingstermijn en de betalingswijze.
 3. Elke aanbieding van Marie-Lotte Esser-Goosen heeft een geldigheidsduur van 30 dagen na ontvangst door de opdrachtgever, tenzij Marie-Lotte Esser-Goosen uitdrukkelijk anders heeft aangegeven.
 4. Elke aanbieding van Marie-Lotte Esser-Goosen is vrijblijvend, tenzij Marie-Lotte Esser-Goosen uitdrukkelijk anders heeft aangegeven.
 5. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw, andere heffingen van overheidswege en overige voor de opdracht gemaakte kosten. Dit is slechts anders indien Marie-Lotte Esser-Goosen uitdrukkelijk anders heeft aangegeven.
 6. Het is Marie-Lotte Esser-Goosen toegestaan haar tarieven tenminste eenmaal per jaar aan te passen – bij lopende opdrachten en bij nieuwe opdrachten – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 7 | Betalingsvoorwaarden

 1. Bij individuele sessies, coaching trajecten en workshops/lezingen vindt betaling vooraf plaats na vertrekking van de factuur door Marie-Lotte Esser-Goosen door overmaking van het bedrag naar IBAN NL96 ABNA 0840938489 t.n.v. M. Esser Goosen.
 2. Het is mogelijk in termijnen te betalen na overleg met Marie-Lotte Esser-Goosen.
 3. De facturen van Marie-Lotte Esser-Goosen dienen binnen 15 dagen na de factuurdatum zonder een beroep op opschorting of verrekening te zijn voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de opdrachtgever, na door of namens Marie-Lotte Esser-Goosen tenminste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim.
 5. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de facturen komen voor rekening van de opdrachtgever.
 6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Marie-Lotte Esser-Goosen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 7. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient de opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij Marie-Lotte Esser-Goosen.
 8. Marie-Lotte Esser-Goosen behoudt zich het recht om coaching gesprekken, trainingen of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel (werknemers/leden van) de opdrachtgever te weigeren. Marie-Lotte Esser-Goosen verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door de opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

 

Artikel 8 | Duur en beëindiging

 1. Overeenkomsten komen tot stand voor de duur die door de opdrachtgever en door Marie-Lotte Esser-Goosen is overeengekomen.
 2. De duur van het coaching traject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en Marie-Lotte Esser-Goosen, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 3. Beëindiging van het traject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

 

Artikel 9 | Aanmelding en betaling voor trainingen en workshops met open inschrijving

 1. Bij aanmelding voor trainingen en workshops met een open inschrijving gelden de volgende betalingsvoorwaarden:
 • Bij aanvang van de training en/of workshops dient de betaling op rekening van Marie-Lotte Esser-Goosen te zijn bijgeschreven.
 1. De opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan Marie-Lotte Esser-Goosen. Bij annulering van inschrijving door de opdrachtgever treden de opdrachtgever en Marie-Lotte Esser-Goosen eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van Marie-Lotte Esser-Goosen, gelden annuleringsvoorwaarden. De opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan Marie-Lotte Esser-Goosen, als volgt:
 • Bij annulering na inschrijving tot één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
 • Bij annulering na inschrijving binnen één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%.

Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop.

 1. Marie-Lotte Esser-Goosen behoudt zich het recht om een training of workshop te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel de opdrachtgever te weigeren. Marie-Lotte Esser-Goosen verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door de opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 10 | Het verzetten van afspraken

 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor de gesprekken – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt Marie-Lotte Esser-Goosen zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

 1. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland consult worden de kosten voor het consult in rekening gebracht en is de opdrachtgever verplicht deze te betalen.
 2. Marie-Lotte Esser-Goosen behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 11 | Geheimhouding

Marie-Lotte Esser-Goosen zal alle informatie betreffende de opdrachtgever die zij verkrijgt bij de uitvoering van het coaching traject, training e.d. vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Marie-Lotte Esser-Goosen daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen

In het geval van dreigend gevaar voor zowel de opdrachtgever als de samenleving behoudt Marie-Lotte Esser-Goosen zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Marie-Lotte Esser-Goosen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Marie-Lotte Esser-Goosen zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Marie-Lotte Esser-Goosen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

 

Artikel 12 | Eigendomsrechten en intellectueel eigendom

Alle door Marie-Lotte Esser-Goosen geleverde en nog te leveren zaken en diensten waaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, videobeelden en (elektronische) bestanden blijven uitsluitend eigendom van Marie-Lotte Esser-Goosen, totdat alle vorderingen die Marie-Lotte Esser-Goosen op opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in art. 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.

Marie-Lotte Esser-Goosen behoudt zich het recht voor de door de verrichte werkzaamheden toegenomen of opgedane kennis in de breedste zin des woords voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over of van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 13 | Aansprakelijkheid

 1. Marie-Lotte Esser-Goosen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat v is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens
 2. Marie-Lotte Esser-Goosen is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 3. Indien Marie-Lotte Esser-Goosen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Marie-Lotte Esser-Goosen beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. In afwijking van hetgeen hiervoor in dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 5. Marie-Lotte Esser-Goosen is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching traject, training e.d. De opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 6. Elke aansprakelijkheid van v voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 1. Marie-Lotte Esser-Goosen heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken.
 2. Marie-Lotte Esser-Goosen is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade als de opdrachtgever op het moment waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegenover Marie-Lotte Esser-Goosen.

 

Artikel 14 | Klachtenprocedure

 1. Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk en gemotiveerd binnen 15 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever klaagt, dan wel binnen 15 dagen na de ontdekking van het gebrek indien de opdrachtgever aantoont dat zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Marie-Lotte Esser-Goosen kenbaar te worden gemaakt.
 2. Een klacht schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever jegens Marie-Lotte Esser-Goosen niet op, behoudens voor zover Marie-Lotte Esser-Goosen hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.
 3. Marie-Lotte Esser-Goosen dient in staat te worden gesteld de klacht van de opdrachtgever te onderzoeken. Na dit onderzoek zal Marie-Lotte Esser-Goosen met de opdrachtgever in overleg treden om te bepalen hoe de klacht omgezet kan worden in een positief resultaat voor de beide partijen.

 

Artikel 15 | Wijzigingen en aanvullingen

Marie-Lotte Esser-Goosen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Marie-Lotte Esser-Goosen zijn bekendgemaakt. Indien de opdrachtgever de wijziging(en) en/of aanvulling(en) niet kan accepteren, kan hij of zij tot de datum waarop deze van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging. Marie-Lotte Esser-Goosen is in geen geval gehouden om enige vergoeding aan de opdrachtgever te betalen.

 

Artikel 16 | Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Een geschil met betrekking tot de uitleg en/of de totstandkoming van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Marie-Lotte Esser-Goosen zal allereerst worden voorgelegd aan Marie-Lotte Esser-Goosen. Mocht het geschil na deze interne procedure niet zijn opgelost dan zal een geschil uitsluitend worden berecht door de Rechtbank Noord-Nederland.
 2. Op alle overeenkomsten die met Marie-Lotte Esser-Goosen zijn gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 17 | Slotbepalingen

 1. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. De voorwaarden zijn niet alleen bedongen voor Marie-Lotte Esser-Goosen, maar ook voor de werknemers en hulppersonen van Marie-Lotte Esser-Goosen, als waren zij door henzelf bedongen. Onder hulppersonen zijn ook begrepen door Marie-Lotte Esser-Goosen ingeschakelde onderaannemers.

Loosdrecht

Versie juni 2022